Obchodní podmínky

1. Smluvní strany

1.1. Poskytovatel: SHOPEA.CZ, s.r.o., Zbýšovská 806, 665 01, Rosice, IČ 03910211, DIČ CZ03910211. Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 87362. (dále jen „Poskytovatel“)

1.2. Objednatel: Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, které na základě objednávky zhotovitel poskytuje služby, dle uvedených podmínek. (dále jen „Objednatel“)

2. Základní ustanovení

2.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami při poskytování služeb v oblasti pronájmu řešení pro provozování a úpravy webových stránek (dále Služba) a dalších souvisejících služeb.

2.2. VOP jsou závazné pro obě smluvní strany.

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmětem smlouvy je poskytnutí licence k webovému rozhraní (dále Rozhraní) pro provozování webový stránek, průběžná aktualizace, technická podpora, a další doplňkové služby dle domluvy smluvních stran.

4. Uzavření smlouvy

4.1. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby Objednatel podal objednávku Služby, a to elektronicky prostřednictvím webového rozhraní na www.webmy.cz, kde je umístěn objednávkový formulář.

4.2. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech povinných polí v objednávkovém formuláři.

4.3. Smlouva je uzavřena okamžikem přijetí Poskytovatelem. O přijetí objednávky je Objednatel informován prostřednictvím e-mailu.

5. Cena licence

5.1. Cena licence je uvedena na www.webmy.cz. Cena je uvedena bez DPH.

5.2. Období, na které lze licenci objednat, je 1 rok.

6. Garance vrácení peněz

6.1. Poskytovatel poskytuje Objednateli 30 denní garanci vrácení peněz za licenci k užívání Služby (nevztahuje se na plnění za doménu). V případě, kdy je již Objednateli Poskytovatelem zaregistrována doména, sníží se vrácená částka o 300 Kč za doménu. Doména je i nadále v držení Objednatele a může s ní libovolně nakládat.

6.2. Lhůta 30 dní začíná běžet ode dne přijetí platby za licenci na účet Poskytovatele.

6.3. Díky garanci vrácení peněz má Objednatel možnost vyzkoušet systém Služby, a pokud by zjistil, že mu Služba nevyhovuje, zašle před uplynutím lhůty elektronickou poštou zprávu Poskytovateli a společně dořeší bezodkladné vrácení platby. Platba je vrácena na stejný účet, ze které byla přijata.

7. Práva a povinnosti Poskytovatele

7.1. Poskytovatel má povinnost zajistit provoz softwarových a hardwarových prostředků pro zajištění Služby. Výjimkou jsou stavy, které nemůže Poskytovatel ovlivnit a nelze jim předcházet. Těmito stavy jsou například zásah vyšší moci, havárie, útok na server, výpadky telekomunikačních sítí, úkony související s údržbou a tak dále.

7.2. Poskytovatel upozorní Objednatele v dostatečném předstihu na blížící se konec období, pro které má Objednatel sjednané a předplacené služby. Tuto informaci sdělí Objednateli prostřednictvím e-mailu alespoň jeden týden před koncem tohoto období.

7.3. Poskytovatel má právo na zneaktivnění služby v případě, že Objednatel déle jak 14 dní nereaguje na výzvu k prodloužení či neuhradil fakturu ani 7 dní po splatnosti. Pokud nebude faktura uhrazena ani po 14 dnech, má Poskytovatel právo na úplné ukončení dodávky služeb (bez možnosti obnovení zálohy). Tímto ukončením však nezaniká povinnost Objednatele zaplatit dlužnou částku za realizované služby. O zneaktivnění či úplném ukončení služby bude Objednatel informován e-mailem.

7.4. Poskytovatel nenese odpovědnost za ušlý zisk či jiné ztráty, jež mohly vzniknout nedostupností služby.

7.5. Poskytovatel není zodpovědný za pravdivost informací zveřejněných Objednatelem, ani za obsah webové prezentace.

7.6. Poskytovatel má právo zneaktivnit službu objednateli, pokud zjistí nebo má důvodné podezření z podvodného jednání Objednatele vůči svým zákazníkům.

7.7. Poskytovatel má právo na odmítnutí zakázky, je-li zakázka v rozporu se zákonem či dobrými mravy. O této skutečnosti musí Objednatele bezodkladně informovat prostřednictvím e-mailu.

8. Práva a povinnosti Objednatele

8.1. Objednatel je povinen platit za služby řádně a včas.

8.2. Objednatel je povinen uvést Poskytovateli pravdivé kontaktní údaje. V případě změn kontaktních údajů musí Poskytovateli neprodleně změny oznámit.

8.3. Objednatel nesmí využívat služby k šíření obsahu, který je v rozporu se zákonem či dobrými mravy.

8.4. Objednatel se zavazuje nevyužívat služby způsobem, kterým by mohl znevýhodnit ostatní zákazníky Poskytovatele při sdíleném užívání prostředků serveru.

8.5. Objednatel má povinnost chránit své přístupové údaje před zneužitím třetí strany.

8.6. Pokud dojde k poruchám či závadám provozu služby, musí Objednatel bezodkladně informovat Poskytovatele.

8.7. Objednatel nese plnou odpovědnost za obsah, který zveřejňuje prostřednictvím služeb. Poskytovatel nenese za tento obsahový materiál žádnou právní odpovědnost.

9. Autorská práva

9.1. Poskytovatel je vlastníkem autorských práv k Rozhraní.

9.2. Poskytovatel je oprávněn k přístupu do zdrojového kódu Rozhraní a k provádění změn.

9.3. Objednatel má právo postoupit licenci k Rozhraní v případě, že došlo k postoupení jeho podniku. O této skutečnosti však musí informovat Poskytovatele.

10. Odstoupení od smlouvy a její ukončení

10.1. Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže došlo ze strany Objednatele k úmyslnému poškození dobrého jména Poskytovatele.

10.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy kdykoliv bez udání důvodu. Odstoupení od smlouvy zašle Objednatel na e-mail Poskytovatele. Objednatel může požádat Poskytovatele o deaktivaci a smazání webu před uplynutím předplaceného období licence. Jinak bude web deaktivován a smazán po uplynutí této doby.

10.3. Částka za zbývající předplacené období licence po odstoupení od smlouvy se nevrací.

10.4. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit okamžitě, a to v případě, že byly porušeny práva a povinnosti jedné ze smluvních stran vyplývající z VOP či objednávky.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Není-li stanoveno jinak, řídí se obchodní vztahy mezi smluvními stranami VOP poskytovatele.

11.2. Poskytovatel má právo měnit znění VOP. Upravené VOP musí bezodkladně zveřejnit na svých webových stránkách, případně je zašle Objednali prostřednictvím e-mailu nebo je zobrazí v administraci Rozhraní.

11.3. Obě smluvní strany jsou povinny neprodleně informovat druhou stranu o skutečnostech, jež nejsou uvedeny ve smlouvě, ale mohly by mít vliv na plnění závazků plynoucích ze smlouvy.

11.5. Toto znění VOP je platné od 19. 6. 2017.